แบบทดสอบก่อน และ หลัง อบรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
เรื่อง Harm Reduction
18-19 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ เทศบาลเมืองกระบี่

(กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล และเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุด)

แบบทดสอบ

ปี พ.ศ. 2561 2562 2563
ทดสอบ ก่อนอบรม หลังอบรม
สายงาน แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข อื่น ๆ
ชื่อ นาม สกุล ภาษา English นะ(จริงหรือปลอม เอาที่สบายใจ)

1 Harm Reduction ของต่างประเทศ คือ
ก.ลดอันตรายในผู้ป่วยยาเสพติดทุกประเภท
ข.ลดอันตรายในผู้ป่วยยาเสพติดแบบกิน
ค.ลดอันตรายในผู้ป่วยยาเสพติดแบบฉีด
ง.ลดอันตรายในผู้ป่วยยาเสพติดแบบรักษาผู้ป่วยใน
ก. ลดอันตรายในผู้ป่วยยาเสพติดทุกประเภท
ข. ลดอันตรายในผู้ป่วยยาเสพติดแบบกิน
ค. ลดอันตรายในผู้ป่วยยาเสพติดแบบฉีด
ง. ลดอันตรายในผู้ป่วยยาเสพติดแบบรักษาผู้ป่วยใน
3 Harm Reduction มีกี่ชุดบริการที่กระทรวงสาธารณสุข สนใจ
ก. 7
ข. 8
ค. 9
ง. 16
4 การระบุ Harm Reduction ในระบบบันทึกข้อมูล ต้องใช้อะไรเป็นหลัก
ก. ICD 10
ข. ICD 9
ค. กลุ่มอาการ
ง. ประเภทของสารเสพติด
5 ในการตรวจ Harm Reduction ใดมีค่า Point คืนมากที่สุด
ก. เบาหวาน
ข. ความดันโลหิตสูง
ค. กามโรค
ง. ถอนยา
ก. รายงานใน HOSXP
ข. รายงานใน HOSXP PCU
ค. รายงานใน HDC
ง. รายงานใน DATACENTER
ก. Health education
ข. Condom
ค. Psychiatric
ง. Health education, Condom
8 หากเราให้บริการถุงยางอนามัยเป็นการลดอันตราย Harm Reduction เราจะให้รหัสใด
ก. ให้ รหัส Z308 เป็นตัวที่ 1
ข. ให้ รหัส Z308 เป็นตัวที่ 2
ค. ให้ รหัส Z308 เป็นตัวที่ 3
ง. ให้ รหัส Z308 เป็นตัวที่ 4
9 หากเราให้บริการคัดกรอง Psychiatric ต้องใช้ ICD-10 คู่กับ
ก. ICD-10 ตัวที่ 2
ข. ICD-9
ค. ICD-10 ตัวที่ 2 และ ICD-9
ง. special PP Code
10 ผู้ป่วยมาเข้ารับการบำบัดครั้งแรกสามารถรักษาอะไรได้บ้าง ที่ไม่ผิดระบบการบันทึกข้อมูล
ก. โรคที่เป็น
ข. โรคที่เป็น 2 โรค
ค. โรคที่เป็น และให้ สุขศึกษา
ง. โรคที่เป็นและภุงยางอนามัย

อยากจะบอกอะไรไหม ภาษา English นะ
ระบุ